Polityka prywatności

 1. Podmiot odpowiedzialny i podstawa prawna

Podmiotem administrującym danymi, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych jest Trójmiejska Klinika Weterynaryjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: Bulońska 16/02, 80-288 Gdańsk, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000526884

 • Tel.: 734 188 188
 • Email: tkw24@tkw24.pl

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osoby której dotyczą, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych lub zmierza do zawarcia umowy z administratorem.

2. Podstawowe definicje

Klient oznacza osobę potencjalnie zainteresowaną skorzystaniem z usług Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej, kontaktujący się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego umiejscowionego na naszej stronie internetowej lub sprawdzający ofertę Administratora.

Dane osobowe -oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego udostępniane dane to imię i nazwisko oraz adres email.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

“Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

Dane genetyczne oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;

Dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;

Dane dotyczące zdrowia oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Przedstawiciel oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków w zakresie ochrony danych;

Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia prowadzące regularną

Pliki cookies to znaczniki internetowe takie jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane.

3. Cel przetwarzania danych

 1. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie pracownikowi lub współpracownikowi Administratora udzielenie wyczerpującej informacji / odpowiedzi na zadane pytanie przez Klienta w ramach formularza kontaktowego.
 2. Gdy Klient korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
 3. Dane (w szczególności pobrane przez pliki Cookies) służą, aby dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do zainteresowań Klienta. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.
 4. Inny cel i zakres przetwarzania danych przez Administratora np. dalsze cele marketingowe, każdorazowo wynikają z wyraźnej zgody Klienta lub przepisów prawa.
 5. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych Klienta jest Administrator oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Adiustatora np. agencje marketingowe, zleceniobiorcy, podwykonawcy naszych usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego wymaga przetworzenia następujących danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; Klient może też podać numer telefonu kontaktowego;
 2. Administrator nie zbiera danych wrażliwych tj. w szczególności: danych biometrycznych, genetycznych, dotyczących zdrowia, seksualności, poglądów politycznych, danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, światopogląd i przekonania religijne.
 3. Administrator nie gromadzi świadomie danych dzieci poniżej 16 roku życia. Zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody

5. Uprawnienia Klienta

 1. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego i służy finalnie zawarciu umowy o świadczenie usług weterynaryjnych.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta.
 3. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody w razie gdy nie dochodzi do zawarcia umowy z Klientem, oraz przez okres maksymalnie 10 lat w razie gdy dochodzi do zawarcia umowy z Klientem od czasu jej zakończenia, tj. do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym
 4. Klient posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uaktualniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 5. W dowolnym momencie Klient ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Wycofanie zgody następuje drogą elektroniczną, faksem lub przybiera formę pisemną. Dane kontaktowe wskazano na początku niniejszej Polityki.
 6. O ile Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiada On prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 8. Administrator podejmuje czynności związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o zautomatyzowanym profilowaniu.
 9. Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. o ile zostanie wyrażona wyraźna odrębna zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingowych.
 10. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
  • a) wykonania umowy świadczenia usług weterynaryjnych lub skorzystania z formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
  • b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • c) wyrażenia zgody na używanie plików Cookies, Google Analytics- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO).
 11. Jeżeli Klient będzie korzystał z w/w uprawnień w odniesieniu do poszczególnych w/w działań, może on kontaktować się z administratorem pocztą elektroniczną, faksem lub listem, korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

6. Potwierdzenie przetwarzania danych osobowych

Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

7. Prawo do informacji

 1. Klient ma prawo zwrócić się do administratora z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych jak w szczególności co do podmiotu, zakresu, celu przetwarzania jego danych osobowych, odbiorców, podstawy i okresu przetwarzania.
 2. Administrator bez zbędnej zwłoki udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją uprawnień Klienta, o którym mowa w niniejszej polityce bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli Klient przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że Klient zażąda innej formy.
 3. Jeżeli żądania Klienta są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  • a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  • b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. Prawo do sprostowania danych osobowych

Klient ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

9. Prawo żądania usunięcia danych (Prawo do bycia zapomnianym)

Klient ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) Klient cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) Klient wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Powyżej wskazane uprawnieni nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego ;
 • d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10 Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  1. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 1. Prawo do bycia powiadomionym

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

12. Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:
 2. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 3. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu
  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  2. Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych w imieniu administratora
  1. Administrator zapewnia, że korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających (np. przewoźnik, księgowość i inni odbiorcy) które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa ochrony danych, w tym między innymi w stosownym przypadku:
   • a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
   • b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   • c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   • d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  3. Ochrona danych

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

 1. Pliki Cookies

Nasza witryna, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić  najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

 


Informacja o wpływie prowadzonej działalności na zdrowie ludzi oraz środowisko

Data 6.11.2024r.

Trójmiejska Klinika Weterynaryjna sp. z o.o. do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące – zdjęciowy aparat rentgenowski typu tomograf komputerowy: Siemens Somatom GoNow, zdjęciowe aparaty rentgenowskie: Gierth HF 200A Power, HF-525 Plus VET. Pracownie rentgenowskie, w których te urządzenia są stosowane, zostały uruchomione na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Klinika kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o indywidualną i środowiskową dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium.

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.

 

Nasz adres

Trójmiejska Klinika
Weterynaryjna
ul. Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk
tel. 734 188 188
tkw24@tkw24.pl

Jak dojechać?
© Fusystudio 2019 | Wykonanie: Creative Heads | All Rights Reserved – Gabinet weterynaryjny Gdańsk
Zadzwoń!